Hồng Bàng

Hồng Bàng

Hồng Bàng thị (Hán tự: 鴻龐氏) là giai đoạn lịch sử thời đại thượng cổ của lịch sử Việt Nam. Nó dựa nhiều trên các truyền thuyết truyện kể và một số ít bằng chứng khảo cổ học và ghi chép lịch sử.