Công đoàn Việt Nam đặt ra qua 9 kỳ

Công đoàn Việt Nam đặt ra qua 9 kỳ

Mục tiêu của Công đoàn Việt Nam đặt ra qua 9 kỳ đại hội luôn phù hợp với sự phát triển của từng giai đoạn cách mạng Việt Nam:

Công Hội bí mật và cuộc bãi công của công nhân Ba Son

Công Hội bí mật và cuộc bãi công của công nhân Ba Son

Sau một thời gian làm việc tại Pháp, đồng chí Tôn Đức Thắng trở về Sài Gòn. Chịu ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga và với những kinh nghiệm hoạt động trong phong trào Công đoàn Pháp, đồng chí Tôn Đức Thắng đã đi vào hoạt động trong tầng lớp công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn và trực tiếp vận động thành lập Công hội Đỏ đầu tiên ở Việt Nam

Diễn tiến việc đồng chí Tôn Đức Thắng kéo cờ đỏ trên chiến hạm France

Diễn tiến việc đồng chí Tôn Đức Thắng kéo cờ đỏ trên chiến hạm France

Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918) bùng nổ, nhiều người Việt Nam phải vào phục vụ quân đội Pháp