TRỐNG ĐỒNG

Trống Đồng

Trống đồng là một loại nhạc cụ gõ bằng đồng rất độc đáo của vùng Đông Nam Á, xuất hiện từ thời đại Đồ Đồng.